Your cart is empty.
×
Your cart is empty.

Podmienky

PODMIENKY

Prevádzkovateľ internetového portálu

Alfa-klub Poprad, o.z.
adresa pre poštové spojenie: Mgr. Ján Geci, ul.Levočská 211/2, 058 01 Poprad
Slovensko
IČO: 31986013
DIČ: 2021353840

1. Všeobecné zmluvné podmienky

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.
Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Alfa-klub Poprad, o.z., IČO: 31986013, so sídlom: Levočská 211/2, 058 01 Poprad;  a objednávateľom rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „rodič“) pri organizácii táborov Fortlandia (ďalej len „tábor“), ktorého sa dieťa rodiča (ďalej len „dieťa“) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom. Dieťaťom môže byť aj staršia osoba ako 18 rokov, ak do tábora nastúpi ako účastník tábora. Tieto podmienky sú pre zúčastnené strany záväzné.

2. Zmluvný vzťah

2.1. Zmluvný vzťah vzniká medzi Alfa-klub Poprad, o.z., IČO: 31986013, so sídlom: Levočská 211/2, 058 01 Poprad a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vyplnením on-line prihlasovacieho formuláru / prihlášky na https://fortlandia.sk/, jeho potvrdením generovaným prihlasovacím systémom Alfa-klub Poprad, o.z. a zaplatením 100% ceny za pobyt alebo zálohy v min. výške 50 Eur z ceny za pobyt v tábore objednávateľom.

2.2. Ak objednávateľ od vyplnenia on-line prihlasovacieho formuláru na https://fortlandia.sk/ nezaplatí celú sumu, resp. zálohu za pobyt v tábore do 5 dní, alebo ak následne objednávateľ po úhrade prvej splátky nedodrží platenie ďalších splátok v ďalšie mesiace, následne sa rezervácia okamžite zruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Zmluvu nahrádza objednávka, teda prihláška dieťaťa do tábora s presnou špecifikáciou turnusu /termínu/, identifikáciou objednávateľa a jeho dieťaťa, čiže vyplnením on-line prihlasovacieho formuláru / prihlášky na https://fortlandia.sk/.

3.2. Možnosť platenia 100 % ceny za pobyt alebo formou zálohy- splátky za pobyt v tábore za týchto podmienok:
a) Úhradou celej ceny za pobyt. Suma musí byť uhradená v plnej výške najneskôr 5 dní od vykonania rezervácie konkrétneho termínu tábora.
b) Úhradou formou záloh – splátok: možnosť vytvorenia vlastného splátkového kalendára podľa finančných možností objednávateľa, kde je podmienkou, že vkladanie splátok je každý mesiac až do vyplatenia celej sumy za pobyt v tábore. Dňa 25. júna 2024 musí byť uhradená celá cena za pobyt v tábore.
c) Prvá záloha – splátka je min. 50 € na jedného účastníka a na jeden turnus, najneskôr 5 dní od vykonania rezervácie konkrétneho termínu tábora.
d) Pri splátkovom kalendári ostáva cena nezmenená.
e) Pri nedržaní termínu úhrady a nedodržaní platenia mesačných splátok, zanikne nárok na zľavu a môže byť miesto dieťaťa stornované.

3.3. Objednávateľ, ktorí záväzne prihlásil svoje dieťa do tábora môže uhradiť sumu za tábor nasledovne:
– bankovým prevodom – ako variabilný symbol /VS/ pri prevodoch, uvádzajte číslo vygenerované prihlasovacím systémom a do poznámky uvádzajte priezvisko a meno dieťaťa.

a) Číslo účtu v tvare IBAN: SK2809000000005126066737, BIC: GIBASKBX, v ktorejkoľvek pobočke banky SLSP.

b) Pri platbe z účtu na účet je nutné uviesť vo variabilnom symbole číslo vygenerované prihlasovacím systémom, alebo dátum narodenia dieťaťa DDMMRRRR (napr.: 12.5.2008, zadať: 12052008).

c) Pri vklade v hotovosti na náš účet, uveďte v správe pre prijímateľa dátum narodenia alebo číslo vygenerované prihlasovacím systémom.

d) Úhradu ceny za pobyt nám neposielajte žiadnou formou cez Slovenskú Poštu, nakoľko nám Slovenská Pošta síce pripíše peniaze na účet, ale informácie o platiteľovi nám prídu min. až po 10 – 14 dňoch. Dovtedy nevieme, ktorému dieťaťu máme vlastne priznať platbu!

3.4. Podmienky na uplatnenie nároku na zľavu. Zľavy budú poskytované iba do 25.3.2024.

Podmienkou na uplatnenie nároku na zľavu je, že:

I.poplatok za dieťa musí byť pripísaný na náš účet do 31.3.2024, buď  100 % ceny za pobyt alebo zaplatením zálohy za pobyt v tábore. Nárok na zľavu, nemá dieťa ak je nám platba pripísaná na náš účet až 1.4.2024 a neskôr.

II.dieťa musí byť u nás registrované.

3.5. Potvrdenia o účasti, alebo vystavenie faktúr. Ak potrebujete potvrdenie pre zamestnávateľa potvrdenie o účasti vášho dieťaťa, alebo vystavenie faktúry pre preplatenie nákladov, dajte nám to vedieť najneskôr do 25.6. na náš mail: tabor@fortlandia.sk. Tieto doklady vám následne odovzdáme na konci turnusu pri prevzatí dieťaťa.

4. Nástup detí na tábor

4.1. Dieťa musí pri nástupe predložiť

a) Preukaz poistenca

b) Lekárske potvrdenie

c) Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) – max. 3 dni staré.

d) Potrebné veci pre deti, ktoré idú na stredoveký turnus: vlastný drevený meč, meč môže mať dĺžku maximálne do 100 cm! Dlhšie meče nebude možné použiť ani pri “bojovkách” ani pri výcviku! Meč musí mať špic meča “olepený” molitanom, aj štíty musia mať svoje okraje “olepené” molitanom. Okrem meča, iné zbrane sú zakázané. Ochranné rukavice, môžu byť aj airsoftové, alebo vysoké pracovné rukavice pre ochranu rúk.

e) Potrebné veci pre deti, ktoré idú na airsoftové turnusy:  Airsoftovú dlhú/krátku elektriku zbraň. Sila zbrane: Úsťova rýchlosť: max. do 450 FPS. Príslušenstvo k elektrickej zbrani – 1-2 ks akumulátory, 1 ks nabíjačka a vlastné plastové biele 6 mm guličky –  iba 0,25 g, cca 4000 ks pre AEG,HPA, GBBR A DMR. Sniper môže používať air.zbraň do 2J, plastové biele 6 mm guličky od 0,30 g  do 0,43g. g.  A ochranné okuliare a celotvárovú masku – airsoftovú.

f) Gumené čižmy,  pršiplášť/pončo, vodeodolná bunda (nie dáždnik, alebo sáčkové pršiplášte) a prechodnú teplejšiu bundu,

g) Peniaze na výlet: 12 Eur, v prípade, že sa peniaze nepoužijú, tak sa vrátia, resp. vráti sa suma, ktorá sa nepoužije pre tento účel. Vreckové okrem peňazí na výlet, odporúčame odovzdať osobne pri nástupe do tábora v puzdre s označenou sumou a menom (cca 20 € v drobných, iba mince + tričko 6,50 €). Výlety a návštevy verejne dostupných atrakcií (múzeá, kúpaliská atď.) sa budú organizovať s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v okrese Prešov a podľa platných vyhlášok ÚVZ SR.

h) Tričko na každý večer. Deti – naši vojaci budu povýšené každý večer do vyšších hodností, resp. im budú udeľované tituly. Z tohto dôvodu potrebujú pre stredoveké turnusy tričká podľa farby ich frakcií (červené/modré). V airsoftových turnusoch potrebujú deti tričká na každý večer buď s maskačovým vzorom, alebo zelené tričká bez loga. Bez týchto tričiek nebudú deti povýšené. Prípadne si takéto tričká môžete objednať u nás dopredu do 25.6.2024 na: tabor@fortlandia.sk, predpokladaná cena: 6,50 Eur/1ks.

4.2. Kompletný zoznam veci a presné inštrukcie k nástupu deti do tábora, budú objednávateľovi zaslané po úhrade 100 % ceny za pobyt v danom roku.

4.3. Príchod detí do tábora je vždy v deň na začiatku pobytu / turnusu a to v čase od 13:00 do 14:00 hod (ak nie je dohodnuté inak). Prezentácia detí začína o 13:00 hod za prítomnosti vedúceho tábora, zdravotníka tábora a výchovných vedúcich.

4.4. Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená e-mailom, alebo telefonicky.

4.5. Vyzdvihnutie detí na konci pobytu a následne odchod z tábora je vždy od 11:00 do 12:00 hod. (ak nie je dohodnuté inak).

4.6. Návštevy detí v tábore z výchovných dôvodov neodporúčame. V prípade nejasnosti kontaktujte vedúceho tábora na tel. čísle: +421 907 468 665. Z dôvodu nenarúšania programu bude k dispozícii iba v dohodnutom čase a to od 18:30 do 19:00. Telefón nie je k dispozícii na volanie rodiča s dieťaťom.

4.7. Cenné veci ako značkové oblečenie, šperky /napr. zlaté retiazky, náramky, atď./, mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3, elektronické hry a iné neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu Alfa-klub Poprad, o.z. nezodpovedá. Prípadné cennejšie veci je nutné uschovať u vedúceho tábora.

4.8. Neodporúčame a je zakázané, aby dieťa malo v tábore mobil, tablet, alebo inú elektroniku.

4.9. Ponúkame možnosť si zapožičať: airsoftovú el. zbraň s výbavou. V prípade záujmu , bližšie informácie sú uvedené v jednotlivých turnusoch.

4.10. Ak dieťa ide na viac turnusov, ktoré nasledujú po sebe, musí nám rodič oznámiť či dieťa ostáva medzi turnusmi v tábore. Ak áno, musí nám to oznámiť najneskôr do 25.6. na náš mail.

5. Povinnosti a práva objednávateľa

5.1. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve/prihláške dieťaťa, ďalej vo Vyhlásení rodiča, alebo v Lekárskom potvrdení, ktoré predložil objednávateľ. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v nástupnej lekárskej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je Spoločnosť oprávnená vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.

5.2. Keďže v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

5.3. Objednávateľ má právo na plnenie dohodnutých podmienok /program rekreácie, stravy, ubytovania, zdravotného poistenia dieťaťa/.

5.4. Objednávateľ má právo byť oboznámený so zmenou zdravotného stavu dieťaťa a so zmenou ubytovania a programu tábora.

6. Povinnosti a práva OZ Alfa – klub Poprad, o.z.

6.1. Alfa-klub Poprad, o.z. je povinná dodržať všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.

6.2. Ak je Alfa-klub Poprad, o.z. nútená v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, termínu alebo vybraného tábora za iný z ponuky Alfa-klub Poprad, o.z. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, Alfa-klub Poprad, o.z. mu vráti celú úhradu.

6.3. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 5 kalendárnych dní pred nástupom.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou alebo elektronickou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom elektronického oznámenia alebo SMS správy do Alfa-klub Poprad, o.z..

7.2. V prípade nezaplatenia ceny za tábor v stanovenej lehote do 5 kalendárnych dní, je objednávka – prihláška dieťaťa automaticky stornovaná.

7.3. V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, postupuje sa ako pri podaní novej prihlášky.

7.4. Alfa-klub Poprad, o.z. môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Alfa-klub Poprad, o.z. V takomto prípade Alfa-klub Poprad, o.z. obratom vráti rodičovi už zaplatenú celú cenu za tábor.

7.6. Alfa-klub Poprad, o.z. si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet detí (minimálny počet je individuálny pre každý druh tábora), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred nástupom do tábora. Alfa-klub Poprad, o.z. umožní dieťaťu účasť v inom turnuse tábora, pokiaľ budú voľné miesta a rodič s tým bude súhlasiť, inak Alfa-klub Poprad, o.z. bezodkladne vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.

7.7. Počas celého pobytu v tábore je dieťa – účastník tábora slušné a dodržiava táborový poriadok – táborové regule! Alfa-klub Poprad, o.z. si preto vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom a zrušiť účasť dieťaťa v tábore bez nároku na vrátenie poplatku – ceny za tábor, a to v prípade, že dieťa svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných účastníkov tábora, alebo zamestnancov a pedagógov Alfa-klub Poprad, o.z., prípadne inej inštitúcie, kde sa tábor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora, ďalej ak dieťa porušilo táborový poriadok – táborové regule hrubým spôsobom.
Hrubým spôsobom porušia táborového poriadku – táborových reguli sa rozumie ak dieťa počas pobytu v tábore:
a) ak dieťa nebolo slušné, používalo nadávky a vulgárne slová, alebo fajčilo, požívalo alkoholické nápoje a omamné látky, nadväzuje intímne vzťahy,
b) fyzicky trestalo, šikanovalo alebo inak fyzicky, i duševne znevažovalo iné osoby,
c) znevažovalo alebo podnecovalo k národnostnej, náboženskej, rasovej alebo etnickej nenávisti. Ďalej ak propagovalo a používalo znaky, gesta patriace nacizmu, fašizmus, komunizmu a iných extrémistickych ideológii.

7.8. Rodič má právo oznámiť organizátorovi tábora Alfa-klub Poprad, o.z., so sídlom: Levočská 211/2, 058 01 Poprad elektronicky /e-mailom/ na mailto: tabor@fortlandia.sk, minimálne 3 kalendárne dni pred nástupom na turnus, že namiesto jeho dieťaťa sa tábora zúčastní iné dieťa – náhradník, ktoré musí byť uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň uvedie meno, priezvisko a kontakt na rodiča tohto náhradného dieťaťa, ďalej rodné číslo dieťaťa a ročník, ktorý dieťa navštevuje. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového rodiča s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené v zmluve a Prihláške. Ak dieťa ktoré nastúpi do tábora ako náhradník, a nevzťahuje sa na neho zľava, ktorá bola udelené predchádzajúcemu dieťaťu, rozdiel musí rodič náhradného dieťaťa uhradiť do 5 kalendárnych dní.

7.9. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny tábora, ako i úhrady nákladov, ktoré Alfa-klub Poprad, o.z. so zmenou rodiča vzniknú.

8. Storno podmienky

8.1. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o tábore, vrátenie už zaplatenej ceny a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:
a) v prípade stornovania do 30 kalendárnych dní pred nástupom tvorí storno 20 % z ceny pobytu.
b) v prípade stornovania 29 a menej kalendárnych dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 50 % z ceny pobytu. V tomto prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný náhradný termín – turnus nášho tábora.
c) v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za tábor.

8.2. Pri prerušení pobytu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa, alebo ak zákonný zástupca dieťaťa doručí potvrdenie od lekára o nemožnosti pokračovať v pobyte v tábore doklad o ochorení dieťaťa buď na emailom na adresu: tabor@fortlandia.sk alebo poštou na Alfa-klub Poprad, o.z., Levočská 211/2, 058 01 Poprad. Túto skutočnosť musí taktiež oznámiť ihneď telefonický na tel. č.: +421 907 468 665. Pri prerušení pobytu z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká.

8.3. Spoločnosť si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností , ktoré Spoločnosť nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Spoločnosť povinná vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor, alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny tábora. O týchto zmenách spoločnosť operatívne informuje rodičov.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Objednávateľ týmto udeľuje spoločnosti Alfa-klub Poprad, o.z., IČO: 31986013, so sídlom: Levočská 211/2, 058 01 Poprad, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa, rodné číslo, a mobilné telefónne číslo, ktoré poskytol pri registrácii na tábor organizovaný Alfa-klub Poprad, o.z. a tiež fotografií a ilustračných videí z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. Alfa-klub Poprad, o.z. je oprávnená osobné údaje účastníka, fotografie a ilustračné videá z táborov spracúvať, a to aj pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu Alfa-klub Poprad, o.z. a jej aktivít.

9.2. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách spoločnosti Alfa-klub Poprad, o.z.

9.3. Objednávateľ súčasne týmto v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlasí s tým, aby mu Alfa-klub Poprad, o.z. sama alebo prostredníctvom poverenej osoby doručovala elektronickú poštu a krátke textové správy a to na účely priameho marketingu a v súvislosti s prezentáciou svojich služieb. Objednávateľ berie na vedomie, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek odvolať.

9.4. Alfa-klub Poprad, o.z. sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracúvať v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

9.5. Rodič výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Alfa-klub Poprad, o.z. sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. V prípade vzniku sporu súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

9.2. Rodič vypísaním elektronickej objednávky – prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného Alfa-klub Poprad, o.z. prehlasuje, že pred vyplnením objednávky – prihlášky si tieto Všeobecné zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.

9.3. Tieto podmienky účasti platia od 01.01.2019 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor.

9.4. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 kalendárnych dní po návrate z tábora.